ثبت نام پایه تحصیلی

پیگیری درخواست
شماره سفارش

دوم خاقانی

هزینه پیش ثبت نام : 75000000 ریال
ظرفیت پایه : 76 نفر
ثبت نام

کامپیوتر

هزینه پیش ثبت نام : 4000000 ریال
ظرفیت پایه : 26 نفر
ثبت نام

پیش دبستانی

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 40 نفر
ثبت نام

زبان انگلیسی

هزینه پیش ثبت نام : 1300000 ریال
ظرفیت پایه : 230 نفر
ثبت نام

ششم

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 32 نفر
ثبت نام

پنجم

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 39 نفر
ثبت نام

چهارم

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 25 نفر
ثبت نام

سوم

هزینه پیش ثبت نام : 75000000 ریال
ظرفیت پایه : 63 نفر
ثبت نام

دوم

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 58 نفر
ثبت نام

پیش دبستانی

هزینه پیش ثبت نام : 70000000 ریال
ظرفیت پایه : 27 نفر
ثبت نام

اول

هزینه پیش ثبت نام : 75000000 ریال
ظرفیت پایه : 65 نفر
ثبت نام