گروه تئاتر

گروه تئاتر
یونانی: به معنای چیزی که به آن نگاه می‌کنند. فارسی : به تئاتر «نمایش» می‌گویند. تعریف دقیق: تئاتر یعنی بیان مشکلات مردم ومسائل اجتماعی، سیاسی وفرهنگی یک جامعه به زبان تئاترومهمترین فنی که باید درتئاتراستفاده فن بیان می‌باشد.